Trong quá trình sử dụng nhà đất, tranh chấp là vấn đề rất thường xuyên xảy ra. Việc này xảy ra phần lớn là do người sử dụng đất không xác định được rõ ràng ranh giới đất, diện tích đất,…

Để có thể dễ dàng thực hiện các quyền của mình đối với đất đai và hạn chế tối đa những tranh chấp có thể xảy ra trong quá trình sử dụng đất thì trích lục hồ sơ địa chính là căn cứ rất quan trọng.

Vậy quy định thủ tục xin trích lục hồ sơ địa chính như thế nào ? Mẫu đơn xin trích lục hồ sơ địa chi tiết ra sao ? Để nắm rõ thông tin mới nhất hãy tìm hiểu cùng baovenhadat.com nhé !

Hồ sơ địa chính là gì?

Hồ sơ địa chính (hay hồ sơ nhà đất, hồ sơ đất đai) là tập hợp các tài liệu thể hiện chi tiết hiện trạng, tình trạng pháp lý của việc quản lý, sử dụng thửa đất, tài sản gắn liền với đất để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai và nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan – theo quy định Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

Trích lục hồ sơ địa chính là gì?

Mẫu đơn xin trích lục hồ sơ nhà đất chi tiết năm 2022

Trích lục bản đồ địa chính là hình thức cung cấp một phần hoặc toàn bộ thông tin hoặc sao y bản chính của thửa đất và các yếu tố về mặt địa lý của mảnh đất đó dựa trên hồ sơ gốc đã có.

Bao gồm các nội dung:

– Số thứ tự của thửa đất, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất(xã, huyện, tỉnh);

– Diện tích của lô đất;

– Mục đích sử dụng đất;

– Tên và địa chỉ thường trú của người sử dụng mảnh đất đó;

– Thay đổi của mảnh đất so với giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;

– Bản vẽ thửa đất gồm: Sơ đồ mảnh đất, chiều dài cạnh mảnh.

Các trường hợp cần trích lục, trích đo địa chính

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận

Theo điểm b khoản 3 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi thì văn phòng đăng ký đất đai sẽ trích lục bản đồ địa chính hoặc tiến hành đo đạc mảnh đất.

Cấp lại Giấy chứng nhận

Theo khoản 3 Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trích lục bản đồ địa chính khi cấp lại Giấy chứng nhận cấp đổi, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc tiến hành đo đạc thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất.

Là căn cứ để giải quyết tranh chấp đất đai

Sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã hòa giải tranh chấp đất đai không thành mà đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh thì trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính thời kỳ có liên quan đến diện tích đất tranh chấp là một trong những căn cứ để giải quyết tranh chấp đất đai.

Người xin giao đất, thuê đất có yêu cầu

Theo quy định tại Điều 3 Khoản 1 Thông tư số 30/2014 / TT-BTNMT, việc chấp nhận giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh thì người xin giao đất, thuê đất phải nộp 01 bộ hồ sơ.

Trong hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất phải có trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính thửa đất.

Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm là cung cấp trích lục bản đồ địa chính đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện đo đạc thửa đất, theo yêu cầu của người xin giao đất cho thuê đất.

Là thành phần hồ sơ trình UBND cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Thông tư số 30/2014 / TT-BTNMT Điều 6 khoản 2 quy định: hồ sơ trình UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải có trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính của thửa đất.

Là thành phần hồ sơ trình UBND quyết định thu hồi đất

Khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội vì ích lợi của quốc gia, công cộng thì có các loại giấy tờ như hồ sơ trình ban hành thông báo thu hồi đất (Điều 9 Thông tư số 30/2014 / TT -BTNMT), Hồ sơ gửi Hội đồng quản trị Thực hiện Quyết định kiểm kê bắt buộc (Điều 10 Thông tư số 30/2014 / TT-BTNMT), Hồ sơ trình Ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định cưỡng chế thu hồi đất (Điều 11 Thông tư Số 30/2014) / TT-BTC). BTNMT).

Thủ tục xin trích lục hồ sơ địa chính

trích lục hồ sơ nhà đất chi tiết

Xin trích lục hồ sơ địa chính ở đâu?

Văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện nơi có đất sẽ là nơi tiếp nhận hồ sơ liên quan đến địa chính. Đối với những nơi chưa thành lập cơ sở dữ liệu đất đai thì, văn phòng đăng ký đất đai và Ủy ban nhân dân thị xã sẽ có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ kho lưu trữ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý tài liệu hồ sơ địa chính.

Hình thức nộp hồ sơ

Phương thức nộp hồ sơ và mẫu đơn xin trích lục hồ sơ địa chính bao gồm:

 • Nộp trực tiếp cho cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;
 • Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;
 • Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

Hồ sơ yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 34/2014 / TT-BTNMT, để đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp trích lục bản đồ địa chính, người yêu cầu cần chuẩn bị đơn yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu theo đúng mẫu quy định.

Điều quan trọng cần lưu ý là đơn yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Nếu người yêu cầu là tổ chức: Trên đơn yêu cầu, văn bản yêu cầu phải có xác nhận của người có thẩm quyền bằng ký tên và đóng dấu.
 • Đối với người yêu cầu cá nhân: Trong đơn yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu cần ghi rõ họ tên, địa chỉ cụ thể và chữ ký.
 • Thông tin về cơ quan có thẩm quyền đang quản lý tài liệu lưu trữ về thửa đất: Ủy ban nhân dân huyện, xã, quận, thành phố, tỉnh, thành phố kèm theo địa chỉ trụ sở chính của cơ quan đó. Ghi rõ địa chỉ cụ thể trên đơn để đơn không bị thất lạc khi gửi qua đường bưu điện.

Những nội dung bắt buộc phải có trong mẫu đơn xin trích lục hồ sơ địa chính:

Thông tin về các cơ quan có thẩm quyền đang quản lý tài liệu hồ sơ về thửa đất: Ủy ban nhân dân huyện, xã, quận, thành phố, tỉnh, thành phố kèm theo địa chỉ trụ sở chính của cơ quan đó. Ghi rõ địa chỉ cụ thể trên đơn để đơn không bị thất lạc khi gửi qua đường bưu điện.

Thông tin cá nhân, công ty làm đơn xin trích lục hồ sơ.

Đối với cá nhân: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp, số hộ khẩu, địa chỉ thường trú, số nhà, tên đường, quận, huyện, thị xã, tỉnh, thành phố trích lục hồ sơ địa chính

Xác nhận của người tiếp nhận đơn xin trích lục hồ sơ: họ tên, chức vụ hiện tại, ngày tháng năm tiếp nhận đơn, ngoài mẫu đơn xin trích lục hồ sơ địa chính còn có những thông tin, tài liệu gì, xác nhận có ghi đẩy đủ họ tên kèm con dấu chức danh.

Thông tin thửa đất mà cá nhân xin trích lục hồ sơ địa chính: diện tích mét vuông, thuộc số thửa, địa chỉ: ghi rõ tên đường, quận, huyện, xã, tỉnh, thành phố, mục đích sử dụng, đất nông nghiệp. , đất tư nhân hoặc đất trồng cây lâu năm ..

Mục đích sử dụng thửa đất nêu trên: Tùy theo mục đích sử dụng của cá nhân, cần bổ sung các hồ sơ, giấy tờ liên quan khi trình cấp có thẩm quyền: đất ở, đất kinh doanh quản lý, đất canh tác, đất bố mẹ thừa kế, người thân, mua bán nhà đất …

Thông tin của thửa đất: số thửa, số tờ, loại bản đồ, địa chỉ: ghi rõ đường phố, quận, huyện, xã, thành phố, tỉnh, địa chỉ cũ (nếu có), diện tích thửa đất, số mét vuông, hình thức sử dụng: số mét vuông sử dụng chung và sử dụng riêng. Tài sản gắn liền với đất? Nhà để ở hay để làm công trình, sân vườn, đất trồng cây.

Mục đích sử dụng đất của cá nhân, tập thể, thời gian sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, phải liệt kê đầy đủ theo bản vẽ ngày, tháng, năm do ai thực hiện trong mục đích sử dụng đất của cá nhân.

Cam kết của người làm đơn: Tất cả những lời khai trên của người làm đơn là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót, người làm đơn xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, ký tên và ghi rõ họ tên.

Mẫu đơn xin trích lục hồ sơ đất đai: Xem tại đây

Những lưu ý khi làm mẫu đơn xin trích lục hồ sơ địa chính

Xem xét thửa đất hiện tại của bạn có nhu cầu xin cấp Sổ đỏ như thế nào để có thể nộp các giấy tờ sau:

Đối với cá nhân nhận thừa kế đất từ ​​người thân: Giấy ủy quyền có chữ ký của tất cả các thành viên trong gia đình công nhận quyền thừa kế thửa đất đó. Đây là một trong những quy định mới nhất của nhà nước về thừa kế đất đai của thân nhân.

Đối cá nhân tách đất từ thành viên gia đình cần chuẩn bị các giấy tờ: số đỏ gốc, tính chất thửa đất, số mét vuông tách ra, thửa đất có kèm tài sản hiện tại.

Cá nhân xin trích lục hồ sơ bất động sản để kinh doanh dịch vụ cần các giấy tờ cơ bản như: giấy đăng ký kinh doanh, giấy ủy quyền, mua bán các mặt hàng có liên quan kèm theo công chứng của cơ quan có thẩm quyền, giấy tờ chứng minh đầu tư vào thửa đất.

Tất cả các giấy tờ, tài liệu trên cần được công chứng của chính quyền cấp huyện, xã nơi sinh sống là hợp pháp, đúng quy định, đáp ứng quy định. Các bạn lưu ý khi nộp hồ sơ theo mẫu trên đến cơ quan có thẩm quyền, các bạn nên nộp thêm các thông tin kèm theo để tránh mất thời gian do phải liên tục bổ sung hồ sơ.

Trình tự, thủ tục xin trích lục hồ sơ địa chính

Bước 1: Gửi đơn đề nghị cầu hoặc văn bản yêu cầu đến cho cơ quan có thẩm quyền

Bước 2: Cơ quan thẩm quyền tiếp nhận đơn và văn bản yêu cầu, đồng thời thực hiện các công việc sau:

 • Kiểm tra tính hợp lệ của đơn và văn bản yêu cầu. Trường hợp có lý do cho rằng đề nghị trích lục bản đồ địa chính của người yêu cầu không được chấp thuận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.
 • Thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp phí theo quy định của pháp luật.
 • Nếu người yêu cầu có đủ điều kiện thì trích lục bản đồ địa chính được cấp cho người yêu cầu.

Thời hạn giải quyết

trích lục hồ sơ địa chính

Nếu được tiếp nhận yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày, nếu nhận được sau 15 giờ thì cung cấp số liệu đất đai vào ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu địa chính dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan làm việc và người yêu cầu bằng hợp đồng.

 

Người yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính cần lưu ý, cơ quan có thẩm quyền có thể từ chối cấp trích lục bản đồ nếu việc yêu cầu rơi vào một trong những trường hợp sau:

 • Yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính không được thể hiện rõ ràng, cụ thể trong đơn yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu
 • Không ghi rõ thông tin của người yêu cầu trên đơn yêu cầu
 • Mục đích sử dụng trích lục bản đồ địa chính không phù hợp với quy định của pháp luật

Lệ phí trích lục hồ sơ địa chính

Mức phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại cấp tỉnh ban hành khi nộp hồ sơ yêu cầu trích lục hồ sơ địa chính.

Lời kết

Qua bài viết trên hy vọng baovenhadat.com đã cung cấp những thông tin bổ ích đến quý bạn đọc về trích lục hồ sơ địa chính và giúp bạn đọc thực hiện đơn xin trích lục hồ sơ nhà đất dễ dàng hơn.

Bài đọc tham khảo:

Lệ phí trước bạ nhà đất là gì và cách tính mới nhất từ năm 2022

About the Author Bảo Vệ Dự Án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}